top of page

Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.1.2021 / Rave Forever -kirjat


1. Rekisterinpitäjä

Sorkamo Solutions Oy
Y-tunnus 3124060-5 
Osoite: Kaivokatu 11a A, 20520 Turku


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anne Sorkamo, tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
anne.sorkamo(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Rave Forever -kirjallisuuden asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään Rave Forever -työryhmän palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, palveluiden käytön tutkimiseen ja palveluiden edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Sorkamo Solutionsin alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Sorkamo Solutions voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Sorkamo Solutions voi luovuttaa henkilötietoja alihankkijalleen asiakastutkimuksen tai markkinointikampanjan tai siihen liittyvän postituksen toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, email- ja postiosoitteet sekä puhelinnumero

  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut, niiden kytkentä- ja irtisanomispäivä, käyttöpaikan perustiedot, laskutus ja perintätiedot, sekä internet-sivujen käyttöön liittyvät tunnistautumis- ja lokitiedot

  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

  • Ensisijainen yhteydenottotapa ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sorkamo Solutions voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Näissä tilanteissa Sorkamo Solutions huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa.

Rekisteriä, joka ei ole sähköisessä muodossa, säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen anne.sorkamo@gmail.com.
 

bottom of page